Gargždų atviro jaunimo centro pagrindinės veiklos sritys –organizuoti ir teikti tinkamas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamas ugdomojo pobūdžio veiklas su jaunais žmonėmis, atsižvelgiant į jų poreikius, siekiant sudaryti sąlygas jauniems žmonėmis integruotis į visuomenės gyvenimą bei įgalinti juos atsakingai kurti asmeninį gyvenimą sąmoningai ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame bei profesiniame gyvenime. Darbas su jaunimu papildo formalųjį švietimą ir auklėjimą (ugdymą) šeimoje. Darbas su jaunimu vykdomas Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje ir kitų savivaldybių teritorijoje, jeigu tai nustatyta bendradarbiavimo tarp savivaldybių sutartyje. 

 

Gargždų atviro jaunimo centro darbuotojų funkcijos:

 1. Kontakto užmezgimas. Lygiaverčio santykio kūrimas;
 2. Jaunimo poreikių įvertinimas. Saugios aplinkos kūrimas;
 3. Individuali pagalba sudėtingose situacijose;
 4. Pirminė prevencija – jauno žmogaus rizikingo elgesio atpažinimas, įvertinimas – veiksmai, siekiant išvengti nepageidaujamų pasekmių; 
 5. Pagalba jauniems žmonėms atrasti ir suvokti vertybines nuostatas;
 6. Pagalba padedant puoselėti, pažinti, tobulinti jau turimas asmenines, socialines ir kitas kompetencijas ir įgyti naujų;
 7. Skatinamas jaunų žmonių savarankiškumas, motyvacija, iniciatyvumas, verslumas, pasitikėjimas savimi, savigarba, asmeninė atsakomybė;
 8. Jaunų žmonių informavimas jiems aktualiais klausimais, siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius jaunus žmones;
 9. Jaunų žmonių nukreipimas į konkrečias institucijas, teikiančias specializuotas paslaugas; 
 10. Bendravimas ir bendradarbiavimas su šeimomis, globėjais – fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis (Lietuvos ir užsienio nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, kt.), tradicinėmis religinėmis bendruomenėmis, verslo organizacijomis, kitais jaunimo politikos įgyvendintojais pagal poreikį; 
 11. Atstovavimas jaunimo interesus kitose instancijose, informacijos teikimas visuomenėje, nevyriausybinėms organizacijoms ir institucijoms apie savo veiklą, pasiektus rezultatus, jaunimo padėtį ir poreikius; 
 12. Inicijuojami ir organizuojami su jaunimu susiję projektai.

Jaunimo darbuotojų veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašai