Tarybos sprendimas dėl GAJC nuostatų patvirtinimo. Spausti čia: T11-394

PATVIRTINTA
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T11-412

GARGŽDŲ ATVIRO JAUNIMO CENTRO
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gargždų atviras jaunimo centras (toliau – Centras) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vykdantis atvirąjį darbą su jaunimu, teikiantis socialines, pedagogines ir psichologines paslaugas.
2. Centras savo veikloje vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais Centro veiklą ir šiais nuostatais.
3. Centro pavadinimas – Gargždų atviras jaunimo centras.
4. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
5. Centro savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė.
6. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono savivaldybės taryba.
7. Centro ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Centro veiklos laikotarpis neribotas.
8. Centras yra paramos gavėjas.
9. Centras gali turėti sąskaitų bankuose, savo antspaudą ir ženklą.

II SKYRIUS
CENTRO SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA IR JOS KOMPETENCIJA

10. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencija:
10.1. tvirtina biudžetinės įstaigos nuostatus;
10.2. priima sprendimą dėl Centro buveinės pakeitimo;
10.3. priima sprendimą dėl Centro reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo;
10.4. priima sprendimą dėl Centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
10.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus.
10.6. nustato didžiausią leistiną pareigybių skaičių.

III SKYRIUS
CENTRO FUNKCIJOS IR VEIKLOS TIKSLAI

11. Centro veiklos sritis – įtvirtinti atviro darbo su jaunimu formą, siekiančią paskatinti į prasmingą veiklą įsitraukti mažiau galimybių turinčius jaunus žmones, tokiu būdu siekti darbo su jaunimu paslaugų įvairovės ir kokybės, prieinamumo kuo platesniam jaunų žmonių ratui, racionalaus finansinių ir žmogiškųjų išteklių panaudojimo.
12. Centras savo veikloje vadovaujasi šiais atviro darbo su jaunimu principais:
12.1. atvirumo – centras yra atviras socialiniams kultūriniams pokyčiams, skirtingoms gyvenimo situacijoms, sąlygoms, pasaulėžiūroms bei jaunų žmonių pomėgiams;
12.2. prieinamumo – centre vykdomos veiklos ir teikiami pasiūlymai jaunam žmogui nepriklauso nuo narystės, nėra dalyvavimo mokesčių ar kitų veiksnių, galinčių riboti jaunų žmonių įsitraukimo galimybes;
12.3. savanoriškumo – visos atviro darbo veiklos ar įsitraukimo į jas pasiūlymai yra paremti jaunų žmonių savanorišku laisvu apsisprendimu;
12.4. aktyvaus dalyvavimo – jauni žmonės įsitraukia ir aktyviai dalyvauja priimant sprendimus dėl konkrečių atviro darbo su jaunimu vykdymo sąlygų nustatymo;
12.5. orientavimosi į jaunų žmonių socialinius poreikius – atviras darbas su jaunimu orientuojamas į jaunų žmonių poreikius, jų gyvenimo situaciją, ir sąlygas, sprendžiami tie klausimai, kurie domina jauną žmogų ir yra jam svarbūs.
13. Centro veiklos tikslai:
13.1. sukurti sąlygas jaunimo poreikius atitinkančiai, atvirai ir saugiai jaunimo veiklai, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečiose veiklose, ypač siekiant įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius jaunus žmones;
13.2. užtikrinti, kad veikla atitiktų jauno žmogaus poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo;
13.3. sukurti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti ir ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius.
14. Centras vykdo šias funkcijas:
14.1. dirba tiek su jaunimo grupėmis, tiek su individualiais asmenimis;
14.2. teikia prevencines, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines, pirminės emocinės paramos ir kitas su jauno žmogaus ugdymu susijusias paslaugas;
14.3. organizuoja veiklas, skatinančias jaunimo motyvaciją ir gebėjimus, reikalingus sėkmingai integracijai į darbo rinką;
14.4. vykdo jaunimo narkomanijos, nusikalstamumo ir teisėtvarkos pažeidimų prevencinę veiklą per socializaciją ir saviraišką;
14.5. esant poreikiui ir galimybei, teikia kitas laisvalaikio, socialinės bei psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas jauniems žmonėms;
14.6. plėtoja ir palaiko nuolatinius ryšius su rajono teritorijoje veikiančiomis ir su jaunimo reikalais susijusiomis institucijomis – mokyklomis, policija, parapijomis, jaunimo organizacijomis, bendruomenėmis ir vaiko teises įgyvendinančiomis bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančiomis institucijomis – vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyriais, seniūnijomis;
14.7. plėtoja ir palaiko ryšius su teritorine darbo birža, jaunimo darbo centru, bendradarbiauja su kitomis institucijomis, kurios dirba su jaunimu;
14.8. kartą per metus įsivertina Centro tikslus, veiklos kokybę bei poveikį jauniems žmonėms;
14.9. užtikrina Centre viešai tvarkai keliamų reikalavimų laikymąsi.
15. Centras gali vykdyti papildomą veiklą:
15.1. organizuoti veiklas, skatinančias jaunimo sveikatingumą bei pozityvų požiūrį į sveiką gyvenseną;
15.2. organizuoti ir vykdyti programinę–projektinę veiklą bei taikyti kitas darbo su jaunimu metodikas;
15.3. vykdyti veiklą už Centro ribų, vietose, kur jaunimas praleidžia daugiau laiko;
15.4. bendrauti ir bendradarbiauti su jaunų žmonių artimos aplinkos atstovais (tėvais, broliais, seserimis ir pan.);
15.5. organizuoti ir vykdyti projektinę veiklą, taikyti kitas darbo su jaunimu metodikas;
15.6. dirbti su savanoriais, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nuostatomis;
15.7. pagal kompetenciją vykdyti vaiko minimalios priežiūros priemones, numatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme;
15.8. skatinti nacionalinį ir tarptautinį jaunimo bendradarbiavimą, bendradarbiauti su centrais, esančiais kituose regionuose.
16. Centro veiklos rūšys ir kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
16.1. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90.00);
16.2. kultūrinis švietimas (85.52);
16.3. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas (85.59);
16.4. sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51);
16.5. meninė kūryba (90.03);
16.6. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29);
16.7. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99);
16.8. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (73.20);
16.9. fotografavimo veikla (74.20);
16.10. vaikų dienos priežiūros veikla (88.91);
16.11. vaikų poilsio stovyklų veikla (55.20.20);
16.12. garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba (59.20);
16.13. kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla (58.29);
16.14. kino filmų rodymas (59.14);
16.15. atrakcionų ir teminių parkų veikla (93.21);
16.16. žurnalų ir periodinių leidinių leidyba (58.14);
16.17. kita leidyba (58.19);
16.18. posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30);
16.19. fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla (82.19);
16.20. niekur kitur nepriskirta verslui būdingų paslaugų veikla (82.99);
16.21. sporto įrangos nuoma (77.21.40);
16.22. kitų turizmo priemonių nuoma (77.21.50).
17. Centras gali vykdyti ir kitą bet kokią teisės aktais neuždraustą veiklą, numatytą ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje.

IV SKYRIUS
CENTRO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

18. Centras, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi šias teises:
18.1. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus;
18.2. gauti reikiamą informaciją iš Klaipėdos rajono savivaldybės, kitų valstybės, savivaldybių institucijų, mokyklų;
18.3. bendradarbiauti su šalies ir užsienio nevyriausybinėmis organizacijomis, įstaigomis ir organizacijomis.
18.4. steigėjo leidimu stoti į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;
18.5. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudotis ir disponuoti priskirtu savivaldybės turtu ir lėšomis, sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;
18.6. organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius;
18.7. konsultuotis su kitų institucijų bei įstaigų atstovais ir specialistais, atskiriems klausimams spręsti sudaryti laikinas darbo grupes;
18.8. Savivaldybės nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas;
18.9. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
18.10. inicijuoti ir vykdyti projektus ir programas;
18.11. siųsti darbuotojus stažuotis, tobulinti kvalifikaciją šalies ir užsienio institucijose;
18.12. steigėjui pritarus steigti filialus
18.13. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
19. Centras atsako už tinkamą funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.

V SKYRIUS
CENTRO VALDYMAS

20. Centro vadovas – direktorius yra vienasmenis Centro valdymo organas.
21. Direktorius į pareigas skiriamas konkurso būdu ir atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
22. Centro direktorius:
22.1. planuoja ir organizuoja Centro veiklą, kad būtų įgyvendintas Centro tikslas ir atliekamos nustatytos funkcijos;
22.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;
22.3. atstovauja Centrui valstybės ir savivaldybių institucijose bei kitose institucijose;
22.4. nustatyta tvarka priima ir atleidžia Centro darbuotojus, kontroliuoja jų atliekamų užduočių vykdymą, juos skatina ir skiria jiems drausmines nuobaudas;
22.5. tvirtina Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
22.6. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
22.7. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
22.8. derina su Klaipėdos rajono savivaldybės administracija einamųjų metų biudžeto programų sąmatas, nustatyta tvarka teikia tvirtinti veiklos planus, veiklos ir finansines ataskaitas;
22.9. tvirtina Centro vidaus tvarkos taisykles;
22.10. užtikrina racionalų žmogiškųjų išteklių panaudojimą;
22.11. atsako už tinkamą veiklos organizavimą;
23. Centro direktorių ligos, atostogų, komandiruotės metu pavaduoja kitas Centro darbuotojas.
24. Centro darbuotojų pareigos ir atsakomybė numatyta jų pareigybių aprašymuose.

VI SKYRIUS
CENTRO SAVIVALDA

25. Centro taryba (toliau – Taryba) – aukščiausia savivaldos institucija, kuri atstovauja Centrą lankančiam jaunimui, jų tėvams (globėjams), darbuotojams, socialiniams partneriams ir vietos bendruomenei.
26. Tarybą sudaro po 3 darbuotojų, Centrą lankančio jaunimo, tėvų (globėjų) ar socialinių partnerių ir rėmėjų atstovus.
27. Tarybos pirmininką renka tarybos nariai pirmame posėdyje slaptu balsavimu. Centro direktorius negali būti tarybos pirmininku.
28. Taryba renkama dvejiems metams.
29. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Tarybos posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Tarybos posėdžius šaukia pirmininkas pagal poreikį, inicijuoti gali ir Centro direktorius arba tarybos nariai. Taryba dirba vadovaudamasi jos patvirtintu darbo reglamentu, posėdžiai yra protokoluojami.
30. Taryba pagal savo kompetenciją turi teisę iš direktoriaus gauti informaciją apie institucijos veiklą.
31. Tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės nariams.
32. Tarybos nutarimus, prieštaraujančius įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams, Centro direktorius ar steigėjas tarybai siūlo svarstyti iš naujo, o jai tokių sprendimų nepakeitus, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.
33. Taryba:
33.1. teikia siūlymų dėl Centro veiklos perspektyvų, strategijos, pagrindinių darbo krypčių, aprobuoja metinį veiklos planą, analizuoja jo įgyvendinimą, pakeitimus ir papildymus;
33.2. teikia siūlymų dėl Centro nuostatų pakeitimų ir papildymų, nustatant Centro struktūrą, tvirtinant darbo tvarkos taisykles;
33.3. išklauso Centro veiklos ataskaitą;
33.4. teikia siūlymų dėl veiklos tobulinimo, Centro strategijos ir veiksmų plano;
33.5. teikia siūlymus dėl Centro vadovų atestacijos;
33.6. Sprendžia kitus svarbiausius Centro veiklos klausimus.

VII SKYRIUS
CENTRO TURTAS, FINANSAVIMAS IR AUDITAS

34. Centro lėšų šaltiniai yra šie:
34.1. savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto asignavimai;
34.2. kitos teisėtai gautos lėšos.
35. Centro savininko jam perduotas ir Centro įgytas turtas nuosavybės teise priklauso Centro savininkui, o Centras šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka. Centro lėšos gaunamos ir naudojamos pagal asignavimų valdytojo patvirtintas programų sąmatas ir laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos tvarkos.
36. Valstybės ir savivaldybės kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti Centro ūkinę, finansinę ir darbo su jaunimu veiklą.

VIII SKYRIUS
NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA

37. Centro nuostatai keičiami, papildomi direktoriaus, Centro tarybos ar steigėjo iniciatyva.
38. Sprendimą dėl Centro nuostatų keitimo priima Cento savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

IX SKYRIUS
VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

39. Vieši pranešimai skelbiami laikraštyje „Banga“ ir Centro interneto svetainėje.

X SKYRIUS
REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

40. Centras reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

XI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Jeigu šie nuostatai nereguliuoja atsiradusių santykių ar šiuose nuostatuose nustatytas teisinis reguliavimas neatitinka įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų, privaloma vadovautis įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatomis.