Gargždų atvirame jaunimo centre nuo 2018 m. gegužės 1 d. veikia jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugos:

Apie jaunimo informavimą ir konsultavimą Lietuvoje:

Eurodesk Lietuva tinklas jauniems žmonėms ir dirbantiems su jaunimu teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas, vadovaujantis 41 Europos šalyje priimtais jaunimo informavimo ir konsultavimo principais, kurie yra įtvirtinti Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo agentūros (ERYICA) Europos jaunimo informavimo chartijoje.

Įvairiuose interneto portaluose yra gausybė informacijos bet kokiomis jaunam žmogui aktualiomis temomis. Informaciją internete reikia pateikti atsižvelgiant į jo specifiką, todėl ERYICA patvirtino ir nuotolinio (angl. online) jaunimo informavimo principus.

Europos jaunimo informavimo chartija

Priimta XV Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo agentūros (ERYICA) generalinėje asamblėjoje, vykusioje Bratislavoje (Slovakijos Respublika) 2004 m. lapkričio 19 d.

Preambulė

Sudėtingoje visuomenėje ir integruotoje Europoje, kuri pateikia daug iššūkių ir galimybių, informacijos prieinamumas ir gebėjimas analizuoti bei naudotis informacija tampa vis svarbesni jauniems europiečiams. Jaunimo informavimo veikla gali padėti pasiekti užsibrėžtų siekių ir skatinti aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Informacija turėtų būti teikiama tokiais būdais, kurie padidina jaunimo pasirinkimo galimybes ir skatina savarankiškumą ir įgalinimą.

Pagarba demokratijai, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms reiškia, kad jauni žmonės turi teisę gauti pilną, objektyvią, suprantamą ir patikimą informaciją apie visus jiems rūpimus klausimus ir poreikius. Ši teisė į informaciją buvo pripažinta Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, Vaiko teisių konvencijoje, Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijoje ir Europos Tarybos rekomendacijoje nr. (90) 7 apie jaunimo informavimą ir konsultavimą Europoje. Šia teise vykdydama jaunimo informavimo veiklą remiasi ir Europos Sąjunga.

Įvadas

Bendrinis jaunimo informavimas apima visas jaunimą dominančias temas bei platų veiklos spektrą: informavimą, konsultavimą, orientavimą, paramos ir pagalbos teikimą, instruktavimą, mokymą, kontaktų mezgimą ir nukreipimą į specializuotas tarnybas. Šios paslaugos gali būti teikiamos jaunimo informacijos centruose, per jaunimo informacijos tarnybas kitose struktūrose arba naudojant elektronines ar kitokias visuomenės informavimo priemones. Šios chartijos principai yra skirti taikyti visų formų bendrinio jaunimo informavimo darbe. Jie sudaro pagrindą minimaliems standartams ir kokybės reikalavimams, kurie turėtų būti sukurti kiekvienoje šalyje kaip visapusiško, darnaus ir koordinuoto požiūrio į jaunimo informavimą elementai, kurie sudaro dalį jaunimo politikos.

Principai

Šie principai nubrėžia gaires bendrinio jaunimo informavimo veiklai, kuria siekiama užtikrinti jaunimo teisę į informaciją:

 1. Jaunimo informacijos centrai ir paslaugos turi būti atvirai prieinamos visiems jauniems žmonėms be išimties.
 2. Jaunimo informacijos centrai ir tarnybos siekia užtikrinti lygias galimybes visiems jauniems žmonėms gauti informaciją, nepaisant jų kilmės, lyties, religijos ar socialinės padėties. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas sunkumus išgyvenančioms grupėms  ir jauniems žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių.
 3. Jaunimo informacijos centrai ir tarnybos turėtų būti lengvai prieinamos, nereikalaujant išankstinio susitarimo. Jie turėtų būti jaunimui patrauklūs, su draugiška atmosfera. Darbo valandos turėtų atitikti jaunų žmonių poreikius.
 4. Pateikiama informacija turėtų remtis jaunimo pageidavimais ir nuspėjamais poreikiais. Ji turėtų apimti visas temas, kurios galėtų dominti jaunimą, ir turėtų būti toliau plėtojama, siekiant įtraukti naujų temų.
 5. Kiekvienas vartotojas turėtų būti gerbiamas kaip individas ir atsakymas į kiekvieną klausimą turėtų būti individualizuotas. Tai turėtų būti atliekama taip, kad įgalintų jaunimą, skatintų savarankiškumą ir ugdytų jų gebėjimą analizuoti ir valdyti informaciją.
 6. Jaunimo informavimo paslaugos turėtų būti nemokamos.
 7. Informacija teikiama išlaikant pagarbą vartotojo privatumui ir jo teisei neatskleisti savo tapatybės.
 8. Informaciją teikia darbuotojai profesionalai, kurie yra tikslingai tam apmokyti.
 9. Pateikiama informacija yra pilna, atnaujinta, tiksli, praktiška ir lengvai suprantama vartotojui.
 10. Dedamos visos pastangos, siekiant užtikrinti informacijos objektyvumą, pateikiant informaciją iš kelių šaltinių ir juos patikrinus.
 11. Pateikiama informacija neturi būti paveikta religinių, politinių, ideologinių įsitikinimų ar komercinės įtakos.
 12. Jaunimo informavimo centrai ir tarnybos turi stengtis pasiekti kuo daugiau jaunų žmonių naudodami kūrybiškas ir inovatyvias strategijas, metodus ir priemones, kurios yra veiksmingos ir tinkamos įvairioms grupėms ir poreikiams.
 13. Jauniems žmonėms turėtų būti sudaromos galimybės tinkamais būdais dalyvauti jaunimo informavimo darbe vietos, regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Tai gali būti informacijos poreikių išsiaiškinimas, informacijos rengimas ir sklaida, informavimo paslaugų, projektų ir bendraminčių grupių veiklos valdymas ir vertinimas.
 14. Jaunimo informavimo centrai ir tarnybos turėtų bendradarbiauti su kitomis jaunimo tarnybomis ir struktūromis, ypač veikiančiomis toje pačioje geografinėje plotmėje ir megzti ryšius su tarpininkais ir kitomis įstaigomis, dirbančiomis su jaunimu.
 15. Jaunimo informavimo centrai ir tarnybos turėtų padėti jaunimui tiek susirasti reikiamą informaciją naudojantis šiuolaikinėmis informavimo ir bendravimo technologijomis, tiek ugdyti jų gebėjimus jomis naudotis.
 16. Jaunimo informavimo darbą finansuojantys šaltiniai neturėtų sukelti sunkumų jaunimo informacijos centrui ar tarnybai taikyti visus šios Chartijos principus.
Apie viską plačiau galite rasti informacijos paspaudę šią nuorodą:
Žinau viską

Jeigu turi klausimų, rašyk el. paštu gargzdaiyouthcenter@gmail.com arba edita.vysniauske@gajc.lt arba messenger Gargždų atviras jaunimo centras arba ateik pasikalbėti gyvai Kvietinių g. 30, Gargždai arba skambink telefonu +37067343947 (jaunimo darbuotoja ir informavimo-konsultavimo specialistė Edita).

Iki susitikimo !